Zawartosc tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

 
Czyste powietrze

wymiana kotlow grzewczych

Fotowoltaika - Grant

fotow

Wnioski


alt


 


 

 

Mapy

                mapy

Kultura

WSSE Invest-Park

 

                       

 

eealogo                      

 

 

 

Oświata
Sołectwa
Szukaj
-
 
 
 
  
 
  
 
   URZĄD GMINY KŁODZKO
   ul. Okrzei 8A
   57 - 300 Kłodzko
   powiat kłodzki
   województwo dolnośląskie

   Tel. (74) 647 41 00
   Fax (74) 647 41 03

   e-mail: ug@gmina.klodzko.pl
   www.gmina.klodzko.pl

   www.bip.ug-klodzko.dolnyslask.pl

 

   Godziny pracy:

   od poniedziałku do piątku w godz.: 7.30 - 15.30

  

   Kasa  Urzędu czynna:

   od poniedziałku do piątku w godz.:

   8.00 - 11.00 i 11.30 - 13.30
Przetargi - sprzedaż nieruchomości
Rokowania na sprzedaż działii nr 21/17 w Jaszkówce PDF Drukuj Email
Wpisany przez Grażyna Janiszyn   
poniedziałek, 01 października 2018 12:18

OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH
WÓJT GMINY KŁODZKO
zaprasza do zgłaszania udziału w rokowaniach osoby zainteresowane nabyciem nieruchomości gruntowej położonej we wsi Jaszkówka, stanowiącej własność Gminy Kłodzko.

1. Położenie nieruchomości: Jaszkówka
2. Nr działki: 21/17 /AM-1/
3. Powierzchnia działki: 0,0522 ha
4. Księga wieczysta: Kłodzko 85543/6
5. Cena do rokowań: 12.970,-zł
6. Opis nieruchomości; Nieruchomość niezabudowana położona poza strefą zabudowy wsi. Najbliższe otoczenie stanowi rzadka zabudowa mieszkaniowa, tereny zielone i leśne. Kształt nieregularny. Teren nachylony w stronę drogi /południowo-zachodnią/. Brak planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowej nieruchomości. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka położona jest w terenie przeznaczonym pod budownictwo mieszkaniowe. Okoliczny teren wyposażony w energię elektryczną. Dla działki nie wydano decyzji o warunkach zabudowy. Sprzedaż działki według danych zawartych w Rejestrze ewidencji gruntów i KW.
Terminy przeprowadzenia przetargów:
I przetarg - 08.08.2018 r. ; II przetarg – 19.09.2018 r.
Rokowania odbędą się dnia 08 listopada 2018 roku o godz. 8 00
w sali nr 209 Urzędu Gminy Kłodzko, ul. Okrzei 8a.
Warunkiem przystąpienia do rokowań jest wpłacenie zaliczki w wysokości 10% ceny, tj. 1.297,-zł na konto Urzędu Gminy Kłodzko, nr konta 38952300010000226420000013 Bank Spółdzielczy Kłodzko lub w Kasie Urzędu Gminy Kłodzko oraz złożenie zgłoszenia najpóźniej do dnia 05 listopada 2018 roku. Zgłoszenie należy złożyć w sekretariacie Urzędu w zamkniętej kopercie z napisem „Rokowania działka nr 21/17 w Jaszkówce".
Uczestnikom, którzy nie wygrali rokowań zaliczka zostanie zwrócona niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu rokowań, nie później niż 3 dni od odwołania lub zamknięcia rokowań. Zaliczka wpłacona przez oferenta, który rokowania wygrał zalicza się na poczet ceny sprzedaży.

Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia aktu notarialnego nastąpi w ciągu 21 dni od daty przeprowadzenia rokowań. Nie przystąpienie bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej oznaczać będzie odstąpienie od zawarcia umowy i przepadek zaliczki na rzecz sprzedającego.
Wójt Gminy zastrzega prawo do odwołania rokowań z ważnych przyczyn.
Zgłoszenie powinno zawierać:
1) imię, nazwisko i adres oferenta,
2) datę sporządzenia zgłoszenia,
3) oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
4) proponowaną cenę i sposób jej zapłaty.
5/ dokumenty dot. spełnienia warunków
Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.
Informacje dot. w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Kłodzko, pok. nr 412 tel. /74/ 6474140

 
Rokowania na sprzedaż działki nr 60/4 w Ścinawicy PDF Drukuj Email
Wpisany przez Grażyna Janiszyn   
poniedziałek, 01 października 2018 12:17

OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH
WÓJT GMINY KŁODZKO
zaprasza do zgłaszania udziału w rokowaniach osoby zainteresowane nabyciem nieruchomości gruntowej położonej we wsi Ścinawica, stanowiącej własność Gminy Kłodzko.

1. Położenie nieruchomości: Ścinawica
2. Nr działki: 60/4 /AM-1/
3. Powierzchnia działki: 0,42 ha
4. Księga wieczysta: Kłodzko 87834/7
5. Cena do rokowań: 11.350,-zł
6. Opis nieruchomości; Nieruchomość niezabudowana, sklasyfikowana w ewidencji gruntów jako PsIII, kształt regularny, teren z lekkim spadkiem w kierunku północnym, dojazd drogą nieutwardzoną. Otoczenie stanowią użytki rolne. Sprzedaż nieruchomości następuje według danych zawartych w Rejestrze ewidencji gruntów i KW, bez okazania granic w terenie.
Brak planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania grunt przeznaczony jest pod tereny rolnictwa ekologicznego. Dla działki nie wydano decyzji o warunkach zabudowy.
Terminy przeprowadzenia przetargów:
I przetarg - 11.07.2018 r. ; II przetarg – 29.08.2018 r.
Rokowania odbędą się dnia 08 listopada 2018 roku o godz. 8 00
w sali nr 209 Urzędu Gminy Kłodzko, ul. Okrzei 8a.
W rokowaniach mogą uczestniczyć rolnicy indywidualni, spełniający warunki określone ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego, tj.;
a/ jeżeli nabywając przedmiotową nieruchomość nie powiększą powierzchni swojego gospodarstwa powyżej 300 ha,
b/ złożą oświadczenie, poświadczone przez Wójta, iż osobiście prowadzą gospodarstwo rolne oraz w przypadku posiadania gruntów o pow. powyżej 20 ha zaświadczenie z KRUS o opłacaniu składek,
c/ posiadają kwalifikacje rolnicze lub staż pracy na gospodarstwie rolnym,
d/ zamieszkują co najmniej 5 lat w gminie, na obszarze której położona jest jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzą przez ten czas osobiście gospodarstwo rolne.
W rokowaniach mogą brać udział osoby nie spełniające powyższych warunków, jeżeli uzyskały zgodę Dyrektora Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, na nabycie tej nieruchomości, wyrażoną w formie decyzji. Uzyskanie zgody jest warunkiem zawarcia aktu notarialnego sprzedaży.
Warunkiem przystąpienia do rokowań jest wpłacenie zaliczki w wysokości 10% ceny, tj. 1.135,-zł na konto Urzędu Gminy Kłodzko, nr konta 38952300010000226420000013 Bank Spółdzielczy Kłodzko lub w Kasie Urzędu Gminy Kłodzko oraz złożenie dokumentów potwierdzających spełnienie w/w warunków /lub decyzji Dyrektora KOWR/ i zgłoszenia najpóźniej do dnia 05 listopada 2018 roku. Dokumenty należy złożyć w sekretariacie Urzędu w zamkniętej kopercie z napisem „Rokowania działka nr 60/4 w Ścinawicy".
Uczestnikom, którzy nie wygrali rokowań zaliczka zostanie zwrócona niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu rokowań, nie później niż 3 dni od odwołania lub zamknięcia rokowań. Zaliczka wpłacona przez oferenta, który rokowania wygrał zalicza się na poczet ceny sprzedaży.
Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia aktu notarialnego nastąpi w ciągu 21 dni od daty przeprowadzenia rokowań. Nie przystąpienie bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej oznaczać będzie odstąpienie od zawarcia umowy i przepadek zaliczki na rzecz sprzedającego.
Wójt Gminy zastrzega prawo do odwołania rokowań z ważnych przyczyn.
Zgłoszenie powinno zawierać:
1) imię, nazwisko i adres oferenta,
2) datę sporządzenia zgłoszenia,
3) oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
4) proponowaną cenę i sposób jej zapłaty.
5/ dokumenty dot. spełnienia warunków
Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.
Informacje dot. w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Kłodzko, pok. nr 412 tel. /74/ 6474140

 
I przetarg na sprzedaż działki nr 588/13 w Wojborzu PDF Drukuj Email
Wpisany przez Grażyna Janiszyn   
poniedziałek, 24 września 2018 12:20

WÓJT GMINY KŁODZKO

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Wojborzu, stanowiącej własność Gminy Kłodzko.
1. Położenie nieruchomości: Wojbórz
2. Nr działki: 588/13 /AM-4/
3. Powierzchnia nieruchomości: 0,0917 ha
4. Księga wieczysta: Nowa Ruda 25077/7
5. Cena wywoławcza: 13.550,-zł
Uwaga: do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT /23 %/
6. Opis nieruchomości:
Nieruchomość sklasyfikowana w ewidencji gruntów jako PsIV, położona w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Dojazd do nieruchomości drogą utwardzoną kruszywem, część działki stanowi skarpa. Na działce występują pojedyncze drzewa i krzewy, przez działkę przebiega napowietrzna linia energetyczna. Okoliczny teren wyposażony w urządzenia infrastruktury technicznej – wodociąg i energia el. W Planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest w terenie przeznaczonym pod budownictwo mieszkaniowe. Sprzedaż nieruchomości następuje bez okazania granic w terenie, według danych zawartych w Rejestrze ewidencji gruntów i KW.

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej.
Ponadto nabywca nieruchomości ponosi koszt sporządzenia umowy notarialnej.
Wylicytowana w drodze przetargu cena podlega zapłacie nie później niż w dniu zawarcia umowy sprzedaży.

Przetarg odbędzie się dnia 7 listopada 2018 roku o godz. 10 15 w Urzędzie Gminy w Kłodzku, ul. Okrzei 8a, pokój nr 413 /III p./
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na konto Urzędu Gminy Kłodzko, nr konta 38952300010000226420000013 Bank Spółdzielczy Kłodzko lub w Kasie Urzędu Gminy Kłodzko, najpóźniej do dnia
02 listopada 2018 roku.

Uczestnikom, którzy nie wygrali przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż 3 dni od odwołania lub zamknięcia przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny sprzedaży.
Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia aktu notarialnego nastąpi w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu. Nie przystąpienie bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej oznaczać będzie odstąpienie od zawarcia umowy i przepadek wadium na rzecz sprzedającego.
Wójt Gminy zastrzega prawo do odwołania przetargu z ważnych przyczyn.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Kłodzko, pokój nr 412 lub telefonicznie, tel. (74) 647 41 40.

 
I przetarg na sprzedaż dz. nr 588/10 w Wojborzu PDF Drukuj Email
Wpisany przez Grażyna Janiszyn   
poniedziałek, 24 września 2018 12:19

WÓJT GMINY KŁODZKO

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Wojborzu, stanowiącej własność Gminy Kłodzko.
1. Położenie nieruchomości: Wojbórz
2. Nr działki: 588/10 /AM-4/
3. Powierzchnia nieruchomości: 0,0357 ha
4. Księga wieczysta: Nowa Ruda 25077/7
5. Cena wywoławcza: 5.650,-zł
Uwaga: do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT /23 %/
6. Opis nieruchomości:
Nieruchomość sklasyfikowana w ewidencji gruntów jako PsIV, położona w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Dojazd do nieruchomości drogą utwardzoną kruszywem, teren pagórkowaty. Okoliczny teren wyposażony w urządzenia infrastruktury technicznej – wodociąg i energia el. W Planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest w terenie przeznaczonym pod budownictwo mieszkaniowe. Sprzedaż nieruchomości następuje bez okazania granic w terenie, według danych zawartych w Rejestrze ewidencji gruntów i KW.

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej.
Ponadto nabywca nieruchomości ponosi koszt sporządzenia umowy notarialnej.
Wylicytowana w drodze przetargu cena podlega zapłacie nie później niż w dniu zawarcia umowy sprzedaży.

Przetarg odbędzie się dnia 7 listopada 2018 roku o godz. 10 00 w Urzędzie Gminy w Kłodzku, ul. Okrzei 8a, pokój nr 413 /III p./
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na konto Urzędu Gminy Kłodzko, nr konta 38952300010000226420000013 Bank Spółdzielczy Kłodzko lub w Kasie Urzędu Gminy Kłodzko, najpóźniej do dnia
02 listopada 2018 roku.

Uczestnikom, którzy nie wygrali przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż 3 dni od odwołania lub zamknięcia przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny sprzedaży.
Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia aktu notarialnego nastąpi w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu. Nie przystąpienie bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej oznaczać będzie odstąpienie od zawarcia umowy i przepadek wadium na rzecz sprzedającego.
Wójt Gminy zastrzega prawo do odwołania przetargu z ważnych przyczyn.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Kłodzko, pokój nr 412 lub telefonicznie, tel. (74) 647 41 40.

 
I przetarg na sprzedaż działki 293/2 w Szalejowie Dolnym PDF Drukuj Email
Wpisany przez Grażyna Janiszyn   
wtorek, 18 września 2018 09:23

WÓJT GMINY KŁODZKO

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej we wsi Szalejów Dolny, stanowiącej własność Gminy Kłodzko, przeznaczonej w części pod zieleń niską, w części pod zieleń leśną /symbol w planie ZN01, Zl/.

1. Położenie nieruchomości: Szalejów Dolny
2. Nr działki: 293/2 /AM-1/
3. Powierzchnia nieruchomości: 0,30 ha
4. Księga wieczysta: Kłodzko 87888/0
5. Cena wywoławcza: 11.950,-zł
6. Opis nieruchomości:
Nieruchomość niezabudowana położona przy drodze asfaltowej, sklasyfikowana w Rejestrze ewidencji gruntów jako PsIV, Lz-PsIV. Część działki stanowi skarpę o znacznym nachyleniu, część jest płaska, teren zakrzaczony i zadrzewiony. Otoczenie stanowią tereny rolne i tereny zabudowy zagrodowej. W planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest w terenie przeznaczonym w części pod zieleń niską w strefie zagrożenia powodziowego /prawdopodobieństwo zalania raz na 10 lat/ /symbol w planie ZN01/, w części pod zieleń leśną /symbol w planie Zl/. Sprzedaż nieruchomości według danych zawartych w Księdze Wieczystej i Rejestrze ewidencji gruntów, bez okazania granic w terenie.
Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej.
W związku z tym, że nieruchomość w części stanowi grunt przeznaczony jest pod zieleń leśną, prawo pierwokupu nieruchomości przysługuje Skarbowi Państwa –Lasom Państwowym.
Wylicytowana w drodze przetargu cena podlega zapłacie nie później niż w dniu zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości.
Ponadto nabywca nieruchomości ponosi koszt sporządzenia umowy notarialnej.

Przetarg odbędzie się dnia 24 października 2018 roku o godz. 10 00 w Urzędzie Gminy w Kłodzku, ul. Okrzei 8a, pokój nr 413 /III p./
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na konto Urzędu Gminy Kłodzko, nr konta 38952300010000226420000013 Bank Spółdzielczy Kłodzko lub w Kasie Urzędu Gminy Kłodzko, najpóźniej do dnia 19 października 2018 roku.
Uczestnikom, którzy nie wygrali przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż 3 dni od odwołania lub zamknięcia przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny sprzedaży. W przypadku skorzystania przez Lasy Państwowe z prawa pierwokupu wadium zostanie nabywcy zwrócone nie później niż w terminie trzech dni od wykonania tego prawa.
Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia aktu notarialnego nastąpi w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu. Nie przystąpienie bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej oznaczać będzie odstąpienie od zawarcia umowy i przepadek wadium na rzecz sprzedającego.
Wójt Gminy zastrzega prawo do odwołania przetargu z ważnych przyczyn.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Kłodzko, pokój nr 412 lub telefonicznie, tel. (74) 6474140

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 50

Zawartosc tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe FlashStara strona BIP

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

Szczegółowe informacje

 

 bip

Rozlicz PIT
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki
Atrakcje Gminy Kłodzko

wirtualnyspacer

01.jpg


s5 logo


Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com