Ołdrzychowice Kłodzkie: zasłużeni dla kombatantów RP Drukuj
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 02 czerwca 2011 00:47
b_150_100_16777215_0_http___www.gmina.klodzko.pl_pliki4_P5144711.JPG Żołnierze przeszłości, dziś jeszcze żyją wśród nas, są autentycznymi świadkami historii II wojny światowej. Pamiętają o tych, co już odeszli i o tych, z którymi jeszcze możemy porozmawiać. Koło Gminne Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych w Kłodzku i jego prezes Władysław Paliniewicz należą do tych aktywnych na Dolnym Śląsku. Z ich inicjatywy w Kłodzku wybudowano Pomnik Żołnierza Polskiego.

 

 

b_150_100_16777215_0_http___www.gmina.klodzko.pl_pliki4_P5144761.JPG

Dzięki ich samozaparciu we wszystkich 15 kościołach w Gminie Kłodzko uczczono tablicami pamiątkowymi 60 rocznicę wybuchu II wojny światowej. Ich poczet sztandarowy jest obecny na wszystkich znaczących wydarzeniach publicznych. Współpracują z samorządem lokalnym w miarę swoich możliwości.

b_150_100_16777215_0_http___www.gmina.klodzko.pl_pliki4_P5144714.JPG

Z okazji Dnia Zwycięstwa podczas uroczystej sesji Rady Gminy Kłodzko uhonorowali odznaczeniami „Zasłużony dla Kombatantów RP” Radę Gminy Kłodzko oraz osoby: ks. Zdzisława Wojtowicz z Wojborza, ks.Prałata Stanisława Franczak z Polanicy Zdrój, Radnych Gminy Kłodzko – Wiesława Mrzygłód, Jana Janoszek, Stanisławę Ilba, Edwarda Dąbrowę, Krzysztofa Matysiak, Stanisława Banach, Dyrektorów Szkół Podstawowych w Wojborzu  i Ołdrzychowicach Kłodzkich - Krzysztofa Krajewskiego i Krzysztofa Pindral, Panią Józefę Dziedzic ze Starego Wielisławia, Dyrektora Ośrodka Kultury Gminy Kłodzko – Huberta Krech, a z Urzędu Gminy Kłodzko – Stanisława Longawę i Mariolę Huzar.  Na wyróżnionych spoczywa obowiązek krzewienia pamięci o tych, którzy walczyli na wszystkich frontach II wojny światowej – podkreśla Wójt Gminy Kłodzko Ryszard Niebieszczański.Są oni kolejnymi wybranymi łącznikami pomiędzy przeszłością a młodym pokoleniem.

16 lipca 2007 roku Sesja nr 13 Rady Gminy Kłodzko

 

b_150_100_16777215_0_http___www.gmina.klodzko.pl_pliki4_zaleski.jpg

foto: Zbigniew Zalewski

W porządku dziennym obrad podjęcie uchwał w następujących sprawach: 1. zmiany uchwały nr 47IV2003 z dnia 30 kwietnia 2003 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kłodzko, 2. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłodzko dla części wsi Święcko, 3. przystąpienia do sporządzenia zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłodzko we wsi Żelazno, 4. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłodzko dla wsi Boguszyn, obejmującego teren działek nr 210 i 2162, dla wsi Bierkowice, obejmujacego teren działki nr 791, 5. likwidacji Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej Gminy Kłodzko w celu przekształcenia w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, 6. restrukturyzacji Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej Gminy Kłodzko w Ołdrzychowicach Kłodzkich, 7. powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników, 8. upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Kłodzko do wydawania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych, 9. przedłożenia planów pracy komisji Rady.

Ponadto: 1. informacja Wójta Gminy z działalności między sesjami, 2. zapytania i wolne wnioski.

28 czerwca 2007 roku Sesja nr 12 Rady Gminy Kłodzko

5.gif A w niej podjęcie uchwał w sprawach: 1. zwolnień i ulg w podatku od nieruchomości będących we władaniu przedsiębiorców w ramach pomocy de minimis, 2. zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wybranym banku w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych, 3. zmian budżetu Gminy Kłodzko na rok budżetowy 2007, 4. zmiany uchwały nr 330IV2006 z dnia 14 września 2006 roku w sprawie upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Kłodzko do wydawania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych, 5. zmiany uchwały nr 59V2007 z dnia 27 kwietnia 2007 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Pomocy Społecznej Gminy Kłodzko na lata 2007-2013. Ponadto informacja Wójta Gminy z działalności między sesjami, zapytania i wolne wnioski.

Przewodniczący Rady Gminy Kłodzko - Wiesław Mrzygłód

30 maja 2007 roku Sesja nr 11 Rady Gminy Kłodzko W porządku dziennym obrad podjęcie uchwał w sprawach: 1. wyrażenia zgody na przeniesienie własności nieruchomości w trybie art. 231 kc, 2. wypowiedzenia zmieniającego warunki płacy radnego, 3. zmian w budżecie Gminy Kłodzko na rok budżetowy 2007. Ponadto: 1. informacja Wójta Gminy z działalności między sesjami, 2. zapytania i wolne wnioski. 13 maja 2007 roku Uroczysta Sesja nr 10 Rady Gminy Kłodzko
w Ośrodku Kultury w Ołdrzychowicach Kłodzkich z okazji Dnia Zwycięstwa. W programie sesji: wręczenie odznaczeń państwowych "Zasłużony dla Związku Kombatantów RP".

27 kwietnia 2007 roku Absolutoryjna Sesja nr 9 Rady Gminy Kłodzko

W porządku dziennym obrad: 1. rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2006 rok, 2. podjęcie uchwał w sprawach - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłodzko we wsi Wojciechowice, b_150_100_16777215_0_http___www.gmina.klodzko.pl_pliki4__sesja.jpg - przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Pomocy Społecznej Gminy Kłodzko na lata 2007-2013, - rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Kłodzko, 3. informacja Wójta Gminy z działalności między sesjami, 4. zapytania i wolne wnioski. 29 marca 2007 roku Sesja nr 8 Rady Gminy Kłodzko

_111.gif Podjęto uchwały w sprawach: 1. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Jaszkówka, 2. przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego we wsi Stary Wielisław, Boguszyn, 3. udzielenia dotacji dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Wojciechowicach i Szalejowie Górnym na dofinansowanie zadań remontowych, 4. przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz określenia warunków i sposobu ich przyznania, 5. wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie działki w Jaszkówce stanowiącej własność Skarbu Państwa-Agencji Nieruchomości Rolnych, 6. zmian w budżecie Gminy Kłodzko na rok 2007, 7. powiadomienia o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego przez Skarbnika i Sekretarza Gminy Kłodzko, 8. wydania opinii o lokalizacji salonu gier na automatach w Szalejowie Dolnym. Ponadto: informacja Wójta Gminy z działalności między sesjami, zapytania i wolne wnioski.
27 luty 2007 roku Sesja nr 7 Rady Gminy Kłodzko b_150_100_16777215_0_http___www.gmina.klodzko.pl_pliki4_Mrzyglod.jpg Podjęto uchwały w sprawach: 1. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, 2. przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłodzko, obrębu wsi Młynów, 3. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Gołogłowy i Piszkowice, 4. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłodzko we wsi Jaszkowa Dolna, Wojbórz, 5. uchylenia uchwały nr 331IV6 Rady Gminy Kłodzko z dnia 14 września 2006 roku w sprawie wyrażenia zgody na bezpłatne przekazanie lokalu użytkowego, 6. zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłodzko na rok 2007. Wójt Gminy Kłodzko przedstawił informację z działalności między sesjami. 25 stycznia 2007 roku Sesja nr 6 Rady Gminy Kłodzko

Pierwsze w nowym roku obrady przebiegały według następującego porządku dziennego:
1. przyjęcie porządku dziennego obrad
2. przyjęcie protokołu  z ostatniej sesji
3. podjęcie uchwał:
-w sprawie zmiany uchwały nr 342/IV/2006 Rady Gminy Kłodzko z dnia
20 września 2006r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania,
odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Kłodzko
oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów
ustawy – ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do tego

Poprawiony: czwartek, 02 czerwca 2011 08:31