Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Drukuj
Wpisany przez Justyna Bytnar   
poniedziałek, 26 października 2015 12:56

b_150_100_16777215_0___images_phocagalery2013_261015_10.jpg

Gmina Kłodzko przygotowuje PGN, ponieważ jego posiadanie będzie jednym z warunków uzyskania dofinansowania w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w latach 2014 – 2020 na działania związane z gospodarką niskoemisyjną. EFRR obejmuje wojewódzkie programy operacyjne i programy finansowane przez fundusze ochrony środowiska.

Realizacja projektu umożliwi aktualną ocenę stanu powietrza w Gminie Kłodzko i obejmie stworzenie bazy danych z inwentaryzacji emisji (CO2), niezbędne szkolenia dla pracowników oraz promocję programu. Dodatkowo analizie zostanie poddana gospodarka energetyczna. Dokument nakreśli działania w zakresie ograniczenia emisji, poprawy efektywności gospodarki oraz zwiększenia ilości energii z odnawialnych źródeł.

Wykonawcą planu jest firma NOWA ENERGIA. Doradcy Energetyczni Bogacki, Osicki, Zieliński Sp. j., ul. Armii Krajowej 67, 40-671 Katowice; www.nowa-energia.pl.

Koncepcja tworzenia i realizacji PNG wynika z polityki klimatycznej Unii Europejskiej i międzynarodowych zobowiązań Polski do redukcji emisji gazów cieplarnianych określonych przez ratyfikowany Protokół z Kioto ustalony na forum Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych ds. Zmian Klimatu. Gospodarka niskoemisyjna (ang. low emission economy) charakteryzuje się przede wszystkim oddzieleniem wzrostu emisji gazów cieplarnianych od wzrostu gospodarczego, głównie poprzez ograniczenie wykorzystania paliw kopalnych. Opiera się przede wszystkim na efektywności energetycznej, wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii i zastosowaniu technologii ograniczających emisję. Efektem końcowym PGN będzie zestaw działań nakierowanych bezpośrednio i pośrednio na redukcję emisji gazów cieplarnianych, a także instrumentów, które wspomogą wszystkich uczestników realizacji Programu w przechodzeniu na gospodarkę niskoemisyjną.

Więcej informacji na stronie:   www.e-pgn.pl/gmina-klodzko/o-planie

Zachęcamy do wypełnienia ankiet w szczególności podmioty, które zamierzają ubiegać się o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych! Przeprowadzone badania pozwolą nam zdobyć niezbędne dane dotyczące zużycia energii w wybranych typach budynków (mieszkalnych jednorodzinnych, mieszkalnych wielorodzinnych, użyteczności publicznej, usług, handlu i produkcji oraz sakralnych) zlokalizowanych na terenie Gminy Kłodzko, będących Państwa własnością lub w Państwa zarządzaniu. 

Szczególnie istotne są informacje dotyczące powierzchni użytkowej obiektów, stopnia termomodernizacji, rodzaju ogrzewania, zużywanych nośników energii oraz oczywiście planów związanych z rozbudową i modernizacją obiektów, a także źródeł ciepła.

Ankiety dostępne są na stronie www.e-pgn.pl/gmina-klodzko/ankietyzacja1

Poprawiony: piątek, 06 listopada 2015 09:15