Zawartosc tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

 
Fotowoltaika - Grant

fotow

UWAGA!

WNIOSKI O ZWROT

CZĘŚCI PODATKU AKCYZOWEGO

ZAWARTEGO W CENIE

OLEJU NAPĘDOWEGO

WYKORZYSTYWANEGO

DO PRODUKCJI ROLNEJ

ZA OKRES

OD 1 SIERPNIA 2017 R.

DO 31 STYCZNIA 2018 R.

PRZYJMOWANE BĘDĄ W TERMINIE

OD 1 LUTEGO 2018 R.

DO 28 LUTEGO 2018 R.


 

 

Mapy

                mapy

Kultura

WSSE Invest-Park

 

                       

 

eealogo                      

 

 

 

Ze szkolnego podwórka
Sołectwa
Szukaj
-
Ankieta
 
 
 
  
 
  
 
   URZĄD GMINY KŁODZKO
   ul. Okrzei 8A
   57 - 300 Kłodzko
   powiat kłodzki
   województwo dolnośląskie

   Tel. (74) 647 41 00
   Fax (74) 647 41 03

   e-mail: ug@gmina.klodzko.pl
   www.gmina.klodzko.pl

   www.bip.ug-klodzko.dolnyslask.pl

 

   Godziny pracy:

   od poniedziałku do piątku w godz.: 7.30 - 15.30

  

   Kasa  Urzędu czynna:

   od poniedziałku do piątku w godz.:

   8.00 - 11.00 i 11.30 - 13.30
Przetargi - sprzedaż nieruchomości
Piszkowice I przetarg ograniczony na sprzedaż dz. nr 24/6 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Grażyna Janiszyn   
piątek, 23 lutego 2018 07:58

Wójt Gminy Kłodzko
ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej we wsi Piszkowice, stanowiącej własność Gminy Kłodzko.
1. Położenie nieruchomości: Piszkowice
2. Nr działki: 24/6 /AM-1/
3. Powierzchnia nieruchomości: 0,3298 ha
4. Księga wieczysta: Kłodzko 85559/1
5. Cena wywoławcza: 35.270-zł
6. Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa położona w części peryferyjnej wsi, najbliższe otoczenie stanowi kościół, cmentarz, zabudowa wielorodzinna, tereny zielone i rolne. Dojazd drogą gminną asfaltową. Kształt nieregularny. Część działki stanowi skarpę porośniętą drzewami. Na działce zlokalizowany jest obiekt nietrwały /garaż blaszany/ oraz ogródki przydomowe z umową dzierżawy obowiązującą do 31.07.2018 roku. Okoliczny teren wyposażony w energię elektryczną i wodociąg. Przez działkę przebiega napowietrzna linia energetyczna. Dla działki nie wydano decyzji o warunkach zabudowy.
Brak planu zagospodarowania przestrzennego, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego teren przeznaczony jest pod budownictwo mieszkaniowe. Sprzedaż nieruchomości następuje według danych zawartych w Rejestrze ewidencji gruntów i KW bez okazania granic w terenie.
W przetargu mogą uczestniczyć rolnicy indywidualni, spełniający warunki określone ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego, tj.;
a/ jeżeli nabywając przedmiotową nieruchomość nie powiększą powierzchni swojego gospodarstwa powyżej 300 ha,
b/ złożą oświadczenie, poświadczone przez Wójta, iż osobiście prowadzą gospodarstwo rolne oraz w przypadku posiadania gruntów o pow. powyżej 20 ha zaświadczenie z KRUS o opłacaniu składek,
c/ posiadają kwalifikacje rolnicze lub co najmniej 5 letni staż pracy na gospodarstwie rolnym
d/ zamieszkują co najmniej 5 lat w gminie, na obszarze której położona jest jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego lub w gminie graniczącej z tą gminą i prowadzą przez ten czas osobiście gospodarstwo rolne.

W przetargu mogą również uczestniczyć osoby nie będące rolnikami indywidualnymi, jeżeli uzyskały zgodę Dyrektora Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na nabycie tej nieruchomości, wyrażoną w drodze decyzji administracyjnej.
Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.
Ponadto nabywca nieruchomości ponosi koszt sporządzenia umowy notarialnej.
Wylicytowana w drodze przetargu cena podlega zapłacie nie później niż w dniu zawarcia umowy sprzedaży.
Przetarg odbędzie się dnia 28 marca 2018 roku o godz. 10 00 w Urzędzie Gminy w Kłodzku, ul. Okrzei 8a, pokój nr 413 /III p./
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na konto Urzędu Gminy Kłodzko, nr konta 38952300010000226420000013 Bank Spółdzielczy Kłodzko lub w Kasie Urzędu Gminy Kłodzko oraz złożenie dokumentów potwierdzających spełnienie w/w warunków. Dokumenty należy złożyć w sekretariacie Urzędu w zamkniętej kopercie z napisem „I przetarg ograniczony na sprzedaż działki nr 24/6 w Piszkowicach" najpóźniej do dnia 23 marca 2018 roku.

Uczestnikom, którzy nie wygrali przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż 3 dni od odwołania lub zamknięcia przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny sprzedaży.
Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia aktu notarialnego nastąpi w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu. Nie przystąpienie bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej oznaczać będzie odstąpienie od zawarcia umowy i przepadek wadium na rzecz sprzedającego.
Wójt Gminy zastrzega prawo do odwołania przetargu z ważnych przyczyn.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Kłodzko, pokój nr 412 lub telefonicznie, tel. (74) 647 41 40.

 
Jaszkówka I ograniczony przetarg na sprzedaż dz. 5/6 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Grażyna Janiszyn   
piątek, 16 lutego 2018 13:10

Wójt Gminy Kłodzko
ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej we wsi Jaszkówka, stanowiącej własność Gminy Kłodzko.
1. Położenie nieruchomości: Jaszkówka
2. Nr działki: 5/6 /AM-1/
3. Powierzchnia nieruchomości: 0,3400 ha
4. Księga wieczysta: Kłodzko 85543/6
5. Cena wywoławcza: 23.200-zł
6. Opis nieruchomości: Nieruchomość niezabudowana położona w części peryferyjnej wsi, teren ze znacznym spadkiem. Na działce rosną pojedyncze drzewa , znajduje się słup energetyczny i telefoniczny oraz przez działkę przebiega napowietrzna linia energetyczna i telefoniczna. Dojazd drogą asfaltową, brak uzbrojenia. Otoczenie stanowią tereny użytków rolnych oraz zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa. Brak planu zagospodarowania przestrzennego, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego teren przeznaczony jest w części pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, w części pod rolnictwo. Sprzedaż nieruchomości następuje według danych zawartych w Rejestrze ewidencji gruntów i KW bez okazania granic w terenie.
W przetargu mogą uczestniczyć rolnicy indywidualni, spełniający warunki określone ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego, tj.;
a/ jeżeli nabywając przedmiotową nieruchomość nie powiększą powierzchni swojego gospodarstwa powyżej 300 ha,
b/ złożą oświadczenie, poświadczone przez Wójta, iż osobiście prowadzą gospodarstwo rolne oraz w przypadku posiadania gruntów o pow. powyżej 20 ha zaświadczenie z KRUS o opłacaniu składek,
c/ posiadają kwalifikacje rolnicze lub co najmniej 5 letni staż pracy na gospodarstwie rolnym
d/ zamieszkują co najmniej 5 lat w gminie, na obszarze której położona jest jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego lub w gminie graniczącej z tą gminą i prowadzą przez ten czas osobiście gospodarstwo rolne.

W przetargu mogą również uczestniczyć osoby nie będące rolnikami indywidualnymi, jeżeli uzyskały zgodę Dyrektora Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na nabycie tej nieruchomości, wyrażoną w drodze decyzji administracyjnej.
Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.
Ponadto nabywca nieruchomości ponosi koszt sporządzenia umowy notarialnej.
Wylicytowana w drodze przetargu cena podlega zapłacie nie później niż w dniu zawarcia umowy sprzedaży.
Przetarg odbędzie się dnia 14 marca 2018 roku o godz. 10 00 w Urzędzie Gminy w Kłodzku, ul. Okrzei 8a, pokój nr 413 /III p./
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na konto Urzędu Gminy Kłodzko, nr konta 38952300010000226420000013 Bank Spółdzielczy Kłodzko lub w Kasie Urzędu Gminy Kłodzko oraz złożenie dokumentów potwierdzających spełnienie w/w warunków. Dokumenty należy złożyć w sekretariacie Urzędu w zamkniętej kopercie z napisem „I przetarg ograniczony na sprzedaż działki nr 5/6 w Jaszkówce" najpóźniej do dnia 09 marca 2018 roku.

Uczestnikom, którzy nie wygrali przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż 3 dni od odwołania lub zamknięcia przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny sprzedaży.
Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia aktu notarialnego nastąpi w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu. Nie przystąpienie bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej oznaczać będzie odstąpienie od zawarcia umowy i przepadek wadium na rzecz sprzedającego.
Wójt Gminy zastrzega prawo do odwołania przetargu z ważnych przyczyn.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Kłodzko, pokój nr 412 lub telefonicznie, tel. (74) 647 41 40.

 
Podzamek rokowania na sprzedaż dz. nr 97-2 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Grażyna Janiszyn   
piątek, 16 lutego 2018 13:09

OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH
WÓJT GMINY KŁODZKO
zaprasza do zgłaszania udziału w rokowaniach osoby zainteresowane nabyciem nieruchomości gruntowej położonej we wsi Podzamek, stanowiącej własność Gminy Kłodzko, przeznaczonej pod rolnictwo.

1. Położenie nieruchomości: Podzamek
2. Nr działki: 97/2 /AM-1/
3. Powierzchnia działki: 1,04 ha
4. Księga wieczysta: Kłodzko 83782/9
5. Cena do rokowań: 29.490,-zł
6. Opis nieruchomości; Nieruchomość niezabudowana położona w części peryferyjnej wsi, stanowi grunty orne RIVb i pastwiska trwałe PsIV, PsV. Kształt nieregularny, teren równy z lekkim nachyleniem w stronę zachodnią. Otoczenie stanowią tereny zielone, leśne i droga nr 46. Brak planu zagospodarowania przestrzennego, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego teren przeznaczony jest pod rolnictwo ekologiczne.
Sprzedaż nieruchomości następuje według danych zawartych w Rejestrze ewidencji gruntów i KW bez okazania granic w terenie.
Terminy przeprowadzenia przetargów:
I przetarg - 15.12.2017 r. ; II przetarg – 07.02.2018 r.
Rokowania odbędą się dnia 22 marca 2018 roku o godz. 8 00
w sali nr 209 Urzędu Gminy Kłodzko, ul. Okrzei 8a.
W rokowaniach mogą uczestniczyć rolnicy indywidualni, spełniający warunki określone ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego, tj.;
a/ jeżeli nabywając przedmiotową nieruchomość nie powiększą powierzchni swojego gospodarstwa powyżej 300 ha,
b/ złożą oświadczenie, poświadczone przez Wójta, iż osobiście prowadzą gospodarstwo rolne oraz w przypadku posiadania gruntów o pow. powyżej 20 ha zaświadczenie z KRUS o opłacaniu składek,
c/ posiadają kwalifikacje rolnicze lub staż pracy na gospodarstwie rolnym,
d/ zamieszkują co najmniej 5 lat w gminie, na obszarze której położona jest jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzą przez ten czas osobiście gospodarstwo rolne.
W rokowaniach mogą brać udział osoby nie spełniające powyższych warunków, jeżeli uzyskały zgodę Dyrektora Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na nabycie tej nieruchomości. Uzyskanie zgody jest warunkiem zawarcia aktu notarialnego sprzedaży.
Warunkiem przystąpienia do rokowań jest wpłacenie zaliczki w wysokości 10% ceny, tj. 2.949,-zł na konto Urzędu Gminy Kłodzko, nr konta 38952300010000226420000013 Bank Spółdzielczy Kłodzko lub w Kasie Urzędu Gminy Kłodzko oraz złożenie dokumentów potwierdzających spełnienie w/w warunków i zgłoszenia najpóźniej do dnia 19 marca 2018 roku. Dokumenty należy złożyć w sekretariacie Urzędu w zamkniętej kopercie z napisem „Rokowania działka nr 97/2 w Podzamku".
Uczestnikom, którzy nie wygrali rokowań zaliczka zostanie zwrócona niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu rokowań, nie później niż 3 dni od odwołania lub zamknięcia rokowań. Zaliczka wpłacona przez oferenta, który rokowania wygrał zalicza się na poczet ceny sprzedaży.

Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia aktu notarialnego nastąpi w ciągu 21 dni od daty przeprowadzenia rokowań. Nie przystąpienie bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej oznaczać będzie odstąpienie od zawarcia umowy i przepadek zaliczki na rzecz sprzedającego.
Wójt Gminy zastrzega prawo do odwołania rokowań z ważnych przyczyn.
Zgłoszenie powinno zawierać:
1) imię, nazwisko i adres oferenta,
2) datę sporządzenia zgłoszenia,
3) oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
4) proponowaną cenę i sposób jej zapłaty.
5/ dokumenty dot. spełnienia warunków
Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.
Informacje dot. w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Kłodzko, pok. nr 412 tel. /74/ 6474140

 
Podzamek rokowania na sprzedaż dz. nr 97/1 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Grażyna Janiszyn   
piątek, 16 lutego 2018 13:06

GŁOSZENIE O ROKOWANIACH
WÓJT GMINY KŁODZKO
zaprasza do zgłaszania udziału w rokowaniach osoby zainteresowane nabyciem nieruchomości gruntowej położonej we wsi Podzamek, stanowiącej własność Gminy Kłodzko, przeznaczonej pod rolnictwo.

1. Położenie nieruchomości: Podzamek
2. Nr działki: 97/1 /AM-1/
3. Powierzchnia działki: 0,50 ha
4. Księga wieczysta: Kłodzko 91082/1
5. Cena do rokowań: 17.870,-zł
6. Opis nieruchomości; Nieruchomość niezabudowana położona w części peryferyjnej wsi, stanowi grunty orne RIVb. Kształt nieregularny, teren równy z lekkim nachyleniem w stronę zachodnią. Otoczenie stanowią tereny zielone, leśne i droga nr 46. Brak planu zagospodarowania przestrzennego, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego teren przeznaczony jest pod rolnictwo ekologiczne.
Sprzedaż nieruchomości następuje według danych zawartych w Rejestrze ewidencji gruntów i KW bez okazania granic w terenie.
Terminy przeprowadzenia przetargów:
I przetarg - 15.12.2017 r. ; II przetarg – 07.02.2018 r.
Rokowania odbędą się dnia 22 marca 2018 roku o godz. 8 00
w sali nr 209 Urzędu Gminy Kłodzko, ul. Okrzei 8a.
W rokowaniach mogą uczestniczyć rolnicy indywidualni, spełniający warunki określone ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego, tj.;
a/ jeżeli nabywając przedmiotową nieruchomość nie powiększą powierzchni swojego gospodarstwa powyżej 300 ha,
b/ złożą oświadczenie, poświadczone przez Wójta, iż osobiście prowadzą gospodarstwo rolne oraz w przypadku posiadania gruntów o pow. powyżej 20 ha zaświadczenie z KRUS o opłacaniu składek,
c/ posiadają kwalifikacje rolnicze lub staż pracy na gospodarstwie rolnym,
d/ zamieszkują co najmniej 5 lat w gminie, na obszarze której położona jest jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzą przez ten czas osobiście gospodarstwo rolne.
W rokowaniach mogą brać udział osoby nie spełniające powyższych warunków, jeżeli uzyskały zgodę Dyrektora Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na nabycie tej nieruchomości. Uzyskanie zgody jest warunkiem zawarcia aktu notarialnego sprzedaży.
Warunkiem przystąpienia do rokowań jest wpłacenie zaliczki w wysokości 10% ceny, tj. 1.787,-zł na konto Urzędu Gminy Kłodzko, nr konta 38952300010000226420000013 Bank Spółdzielczy Kłodzko lub w Kasie Urzędu Gminy Kłodzko oraz złożenie dokumentów potwierdzających spełnienie w/w warunków i zgłoszenia najpóźniej do dnia 19 marca 2018 roku. Dokumenty należy złożyć w sekretariacie Urzędu w zamkniętej kopercie z napisem „Rokowania działka nr 97/1 w Podzamku".
Uczestnikom, którzy nie wygrali rokowań zaliczka zostanie zwrócona niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu rokowań, nie później niż 3 dni od odwołania lub zamknięcia rokowań. Zaliczka wpłacona przez oferenta, który rokowania wygrał zalicza się na poczet ceny sprzedaży.

Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia aktu notarialnego nastąpi w ciągu 21 dni od daty przeprowadzenia rokowań. Nie przystąpienie bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej oznaczać będzie odstąpienie od zawarcia umowy i przepadek zaliczki na rzecz sprzedającego.
Wójt Gminy zastrzega prawo do odwołania rokowań z ważnych przyczyn.
Zgłoszenie powinno zawierać:
1) imię, nazwisko i adres oferenta,
2) datę sporządzenia zgłoszenia,
3) oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
4) proponowaną cenę i sposób jej zapłaty.
5/ dokumenty dot. spełnienia warunków
Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.
Informacje dot. w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Kłodzko, pok. nr 412 tel. /74/ 6474140

 
I przetarg na sprzedaż działki nr 5/5 w Jaszkówce PDF Drukuj Email
Wpisany przez Grażyna Janiszyn   
wtorek, 30 stycznia 2018 10:29

WÓJT GMINY KŁODZKO

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej położonej we wsi Jaszkówka, stanowiącej własność Gminy Kłodzko.

1. Położenie nieruchomości: Jaszkówka
2. Nr działki: 5/5 /AM-1/
3. Powierzchnia nieruchomości: 0,0780 ha
4. Księga wieczysta: Kłodzko 85543/6
5. Cena wywoławcza: 14.052,-zł
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT 23%
6. Opis nieruchomości
Nieruchomość niezabudowana położona w części peryferyjnej wsi. Na działce rosną pojedyncze drzewa, dojazd drogą asfaltową, brak uzbrojenia. Otoczenie stanowią tereny użytków rolnych oraz zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej. Brak planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowej nieruchomości. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka położona jest w terenie przeznaczonym pod budownictwo mieszkaniowe. Działka powstała z podziału działki nr 5/3. W sprawie inwestycji zabudowy działki wydana jest decyzja Wójta Gminy o warunkach zabudowy nr 25/2017 ustalająca warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.
Ponadto nabywca nieruchomości ponosi koszt sporządzenia umowy notarialnej.
Wylicytowana w drodze przetargu cena podlega zapłacie nie później niż w dniu zawarcia umowy sprzedaży.
Przetarg odbędzie się dnia 07 marca 2018 roku o godz. 10 30 w Urzędzie Gminy w Kłodzku, ul. Okrzei 8a, pokój nr 413 /III p./
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na konto Urzędu Gminy Kłodzko, nr konta 38952300010000226420000013 Bank Spółdzielczy Kłodzko lub w Kasie Urzędu Gminy Kłodzko .najpóźniej do dnia 02 marca 2018 roku.
Uczestnikom, którzy nie wygrali przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż 3 dni od odwołania lub zamknięcia przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny sprzedaży.
Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia aktu notarialnego nastąpi w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu. Nie przystąpienie bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej oznaczać będzie odstąpienie od zawarcia umowy i przepadek wadium na rzecz sprzedającego.
Wójt Gminy zastrzega prawo do odwołania przetargu z ważnych przyczyn.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Kłodzko, pokój nr 412 lub telefonicznie, tel. (74) 647 41 40.

Poprawiony: wtorek, 30 stycznia 2018 10:35
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 50

Zawartosc tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe FlashStara strona BIP

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

Szczegółowe informacje

 

 bip

Rozlicz PIT
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki
Atrakcje Gminy Kłodzko

wirtualnyspacer


s5 logo


Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com