Zawartosc tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

 
Gazeta

 

 

Kultura

WSSE Invest-Park

 

                       

 

                       eeagrants

 

 

 

Ze szkolnego podwórka
Sołectwa
Szukaj
-
Ankieta
 
 
 
  
 
  
 
   URZĄD GMINY KŁODZKO
   ul. Okrzei 8A
   57 - 300 Kłodzko
   powiat kłodzki
   województwo dolnośląskie

   Tel. (74) 647 41 00
   Fax (74) 647 41 03

   e-mail: ug@gmina.klodzko.pl
   www.gmina.klodzko.pl

   www.bip.ug-klodzko.dolnyslask.pl

 

   Godziny pracy:

   od poniedziałku do piątku w godz.: 7.30 - 15.30

  

   Kasa  Urzędu czynna:

   od poniedziałku do piątku w godz.:

   8.00 - 11.00 i 11.30 - 13.30
Przetargi - sprzedaż nieruchomości
II przetarg na sprzedaż działki nr 13/4 w Roszycach PDF Drukuj Email
Wpisany przez Grażyna Janiszyn   
piątek, 23 czerwca 2017 09:41

Wójt Gminy Kłodzko ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki położonej w Roszycach, stanowiącej własność Gminy Kłodzko

ROSZYCE
dz. nr 13/4 o pow. 700 m2 księga wieczysta SW1K/00091032/6
obręb Roszyce

Działka niezabudowana, położona w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej, dojazd drogą asfaltową, teren stanowi skarpę ze znacznym spadkiem, działka zakrzewiona i zadrzewiona, przez działkę przebiega napowietrzna sieć energetyczna. Brak uzbrojenia. 8 500,00 złotych,
w tym 0,00 zł
0 % podatek VAT 850,00 Brak planu zagospodarowania przestrzennego, w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka położona jest w terenie przeznaczonym pod budownictwo mieszkaniowe. Dla nieruchomości nie wydano decyzji o warunkach zagospodarowania.

Brak planu zagospodarowania przestrzennego, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania grunt przeznaczony jest pod tereny budownictwa mieszkaniowego
Opis nieruchomości:
Działka niezabudowana, położona w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej, dojazd drogą asfaltową, teren stanowi skarpę ze znacznym spadkiem, działka zakrzewiona i zadrzewiona, przez działkę przebiega napowietrzna sieć energetyczna. Brak uzbrojenia.
Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej.
Ponadto nabywca nieruchomości ponosi koszt sporządzenia umowy notarialnej.
Wylicytowana w drodze przetargu cena podlega zapłacie nie później niż w dniu zawarcia umowy sprzedaży.
Przetarg odbędzie się dnia 27 lipca 2017 roku o godz. 10 15 w Urzędzie Gminy w Kłodzku, ul. Okrzei 8a, pokój nr 413 /III p./
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na konto Urzędu Gminy Kłodzko, nr konta 38952300010000226420000013 Bank Spółdzielczy Kłodzko lub w Kasie Urzędu Gminy Kłodzko, najpóźniej do dnia 24 lipca 2017 roku.
Uczestnikom, którzy nie wygrali przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż 3 dni od odwołania lub zamknięcia przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny sprzedaży.
Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia aktu notarialnego nastąpi w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu. Nie przystąpienie bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej oznaczać będzie odstąpienie od zawarcia umowy i przepadek wadium na rzecz sprzedającego.
Wójt Gminy zastrzega prawo do odwołania przetargu z ważnych przyczyn.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Kłodzko, pokój nr 412 lub telefonicznie, tel. (74) 647 41 40.

 
Rokowania na sprzedaż działki nr 53 w Wojborzu PDF Drukuj Email
Wpisany przez Grażyna Janiszyn   
piątek, 23 czerwca 2017 09:39
OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH WÓJT GMINY KŁODZKO zaprasza do zgłaszania udziału w rokowaniach osoby zainteresowane nabyciem nieruchomości gruntowej położonej we wsi Wojbórz, stanowiącej własność Gminy Kłodzko, przeznaczonej w części pod rolnictwo /symbol w planie Rp/. Działka nr 53 /AM-1/ o pow. 0,80 ha Księga wieczysta nr 25077/7 wolna od obciążeń i zadłużeń Cena do rokowań: 30.900,- zł Nieruchomość gruntowa sklasyfikowana w ewidencji gruntów jako RIII, położona w odległości ok. 100 m od zabudowy mieszkaniowej wolnostojącej, dostęp drogą utwardzoną. Bezpośrednie sąsiedztwie stanowią grunty wykorzystywane rolniczo, niewielkie zadrzewienia. W Planie zagospodarowania przestrzennego działka przeznaczona w części pod rolnictwo /symbol w planie Rp/. Sprzedaż nieruchomości według danych zawartych w Księdze Wieczystej i Rejestrze ewidencji gruntów, bez okazania granic w terenie. Terminy przeprowadzenia przetargów: I przetarg - 26.04.2017 r. ; II przetarg – 14.06.2017 r. Rokowania odbędą się dnia 27 lipca 2017 roku o godz. 8 00 w sali nr 209 Urzędu Gminy Kłodzko, ul. Okrzei 8a. W rokowaniach mogą uczestniczyć rolnicy indywidualni, spełniający warunki określone ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego, tj.; a/ jeżeli nabywając przedmiotową nieruchomość nie powiększą powierzchni swojego gospodarstwa powyżej 300 ha, b/ złożą oświadczenie, poświadczone przez Wójta, iż osobiście prowadzą gospodarstwo rolne oraz w przypadku posiadania gruntów o pow. powyżej 20 ha zaświadczenie z KRUS o opłacaniu składek, c/ posiadają kwalifikacje rolnicze lub staż pracy na gospodarstwie rolnym, d/ zamieszkują co najmniej 5 lat w gminie, na obszarze której położona jest jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzą przez ten czas osobiście gospodarstwo rolne. W przypadku braku oferentów spełniających kryteria określone powyżej (rolnicy indywidualni), wyłoniony inny kandydat do nabycia nieruchomości wystąpi do Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych o wyrażenie zgody na zawarcie transakcji kupna-sprzedaży tej nieruchomości. Uzyskanie zgody jest warunkiem zawarcia aktu notarialnego sprzedaży. Warunkiem przystąpienia do rokowań jest wpłacenie zaliczki w wysokości 10% ceny na konto Urzędu Gminy Kłodzko, nr konta 38952300010000226420000013 Bank Spółdzielczy Kłodzko lub w Kasie Urzędu Gminy Kłodzko oraz złożenie dokumentów potwierdzających spełnienie w/w warunków i zgłoszenia najpóźniej do dnia 24 lipca 2017 roku. Dokumenty należy złożyć w sekretariacie Urzędu w zamkniętej kopercie z napisem „rokowania działka nr 53 w Wojborzu”. Uczestnikom, którzy nie wygrali rokowań zaliczka zostanie zwrócona niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu rokowań, nie później niż 3 dni od odwołania lub zamknięcia rokowań. Zaliczka wpłacona przez oferenta, który rokowania wygrał zalicza się na poczet ceny sprzedaży. Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia aktu notarialnego nastąpi w ciągu 21 dni od daty przeprowadzenia rokowań. Nie przystąpienie bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej oznaczać będzie odstąpienie od zawarcia umowy i przepadek zaliczki na rzecz sprzedającego. Wójt Gminy zastrzega prawo do odwołania rokowań z ważnych przyczyn. Zgłoszenie powinno zawierać: 1) imię, nazwisko i adres oferenta, 2) datę sporządzenia zgłoszenia, 3) oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń, 4) proponowaną cenę i sposób jej zapłaty. Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki. Informacje dot. w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Kłodzko, pok. nr 412 tel. /74/ 6474140
 
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 27 w Jaszkowej Dolnej PDF Drukuj Email
Wpisany przez Grażyna Janiszyn   
wtorek, 13 czerwca 2017 07:52

Wójt Gminy Kłodzko ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 27 w Jaszkowej Dolnej

 

JASZKOWA DOLNA  dz. nr  27 o pow. 800 m2, Księga wieczysta  SW1K / 00085263 / 9

obręb Jaszkowa Dolna

Cena wywoławcza: 16.000,- zł Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT 23 %

W planie zagospodarowania przestrzennego teren przeznaczony jest pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne zagrodowe.
Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i terenów rolnych. Dojazd drogą nieutwardzoną, teren z lekkim spadkiem. Działkę porastają pojedyncze drzewa i krzewy. Brak uzbrojenia. Sprzedaż nieruchomości według danych zawartych w Rejestrze ewidencji gruntów i Księdze Wieczystej, bez okazania granic w terenie.

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej.

Ponadto nabywca nieruchomości ponosi koszt sporządzenia umowy notarialnej.
Wylicytowana w drodze przetargu cena podlega zapłacie nie później niż w dniu zawarcia umowy sprzedaży.

Przetarg odbędzie się dnia 19 lipca 2017 roku o godz. 10 00 w Urzędzie Gminy w Kłodzku, ul. Okrzei 8a, pokój nr 413 /III p./
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na konto Urzędu Gminy Kłodzko, nr konta 38952300010000226420000013 Bank Spółdzielczy Kłodzko lub w Kasie Urzędu Gminy Kłodzko, najpóźniej do dnia 14 lipca 2017 roku.

Uczestnikom, którzy nie wygrali przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż 3 dni od odwołania lub zamknięcia przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny sprzedaży.
Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia aktu notarialnego nastąpi w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu. Nie przystąpienie bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej oznaczać będzie odstąpienie od zawarcia umowy i przepadek wadium na rzecz sprzedającego.
Wójt Gminy zastrzega prawo do odwołania przetargu z ważnych przyczyn.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Kłodzko, pokój nr 412 lub telefonicznie, tel. (74) 647 41 40.

 
II przetarg nieograniczony na sprzedaż działek pod garaże w Ołdrzychowicach Kł. 716/34 i 716/35 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Grażyna Janiszyn   
wtorek, 13 czerwca 2017 07:49

Wójt Gminy Kłodzko ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek w Ołdrzychowicach Kł., stanowiących własność Gminy Kłodzko, pod budowę garaży

 

Działka nr 716/34 /AM-13/ o pow. 0,0024 ha, Księga wieczysta SW1K/00071876 wolna od obciążeń i zadłużeń, działka nr 716/38 o pow. 0,0668 ha w udziale 1/15 części

Cena wywoławcza: 4.685,- zł

Działka nr 716/35 /AM-13/ o pow. 0,0025 ha, Księga wieczysta SW1K/00071876 wolna od obciążeń i zadłużeń, działka nr 716/38 o pow. 0,0668 ha w udziale 1/15 części

Cena wywoławcza: 4.785,-zł

Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT 23 %. W planie zagospodarowania przestrzennego teren przeznaczony jest pod budownictwo mieszkaniowe.

Nieruchomość niezabudowana położona w centrum wsi w sąsiedztwie zabudowy garażowej i mieszkaniowej wielorodzinnej. Dojazd drogą asfaltową. Teren wyposażony w urządzenie infrastruktury . Wraz z działką nr 716/34 i 716/35 sprzedawany jest udział po 1/15 części w działce nr 716/38 stanowiącej dojazd. Sprzedaż nieruchomości według danych zawartych w Rejestrze ewidencji gruntów i Księdze Wieczystej, bez okazania granic w terenie.

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej.

Ponadto nabywca nieruchomości ponosi koszt sporządzenia umowy notarialnej.
Wylicytowana w drodze przetargu cena podlega zapłacie nie później niż w dniu zawarcia umowy sprzedaży.

Przetarg odbędzie się dnia 19 lipca 2017 roku o godz. 10 30 w Urzędzie Gminy w Kłodzku, ul. Okrzei 8a, pokój nr 413 /III p./
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na konto Urzędu Gminy Kłodzko, nr konta 38952300010000226420000013 Bank Spółdzielczy Kłodzko lub w Kasie Urzędu Gminy Kłodzko, najpóźniej do dnia 14 lipca 2017 roku.

Uczestnikom, którzy nie wygrali przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż 3 dni od odwołania lub zamknięcia przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny sprzedaży.
Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia aktu notarialnego nastąpi w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu. Nie przystąpienie bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej oznaczać będzie odstąpienie od zawarcia umowy i przepadek wadium na rzecz sprzedającego.
Wójt Gminy zastrzega prawo do odwołania przetargu z ważnych przyczyn.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Kłodzko, pokój nr 412 lub telefonicznie, tel. (74) 647 41 40.

 
II przetarg ograniczony na sprzedaż działki nr 47 w Wojborzu PDF Drukuj Email
Wpisany przez Grażyna Janiszyn   
wtorek, 13 czerwca 2017 07:45

Wójt Gminy Kłodzko ogłasza II przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Wojborzu, stanowiącej własność Gminy Kłodzko

WOJBÓRZ dz. nr 47 o pow.  2,45 ha, księga wieczysta   SW2K/00025077/7

cena wywoławcza  49 370,00 zł

wadium 4 937,00 zł

Nieruchomość położona w peryferyjnej części wsi, przy granicy ewidencyjnej z Gminą Nowa Ruda, poza zabudową, na terenach uprawianych rolniczo i łąkach. Najbliższe otoczenie stanowią tereny rolne i leśne. Dojazd śródpolnymi drogami gruntowymi. Kształt nieregularny, wydłużony, teren nieużytkowany. Na działce znajdują się zadrzewienia i zakrzaczenia.

Sprzedaż nieruchomości następuje według danych zawartych w Rejestrze ewidencji gruntów i KW, bez okazania granic w terenie.

Postąpienie nie może być niższe niż 1 % ceny wywoławczej.

W przetargu mogą uczestniczyć rolnicy indywidualni, spełniający warunki określone ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego, tj.;

a/ jeżeli nabywając przedmiotową nieruchomość nie powiększą powierzchni swojego gospodarstwa powyżej 300 ha b/ złożą oświadczenie, poświadczone przez Wójta, iż osobiście prowadzą gospodarstwo rolne oraz w przypadku posiadania gruntów o pow. powyżej 20 ha zaświadczenie z KRUS o opłacaniu składek, c/ posiadają kwalifikacje rolnicze lub co najmniej 5 letni staż pracy na gospodarstwie rolnym, d/ zamieszkują co najmniej 5 lat w gminie, na obszarze której położona jest jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego lub w gminie graniczącej z tą gminą i prowadzą przez ten czas osobiście gospodarstwo rolne.

W przetargu mogą również uczestniczyć osoby nie będące rolnikami indywidualnymi, jeżeli uzyskały zgodę Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnej na nabycie tej nieruchomości, wyrażoną w drodze decyzji administracyjnej.

Wylicytowana w drodze przetargu cena podlega zapłacie nie później niż w dniu zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości. Ponadto nabywca nieruchomości ponosi koszt sporządzenia umowy notarialnej.

Przetarg odbędzie się dnia 19 lipca 2017 roku o godz. 10 15 w Urzędzie Gminy w Kłodzku, ul. Okrzei 8a, pokój nr 413 /III p./

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na konto Urzędu Gminy Kłodzko, nr konta 38952300010000226420000013 Bank Spółdzielczy Kłodzko lub w Kasie Urzędu Gminy Kłodzko oraz złożenie dokumentów potwierdzających spełnienie w/w warunków lub decyzji Prezesa ANR, najpóźniej do dnia 14 lipca 2017 roku. Dokumenty należy złożyć w sekretariacie Urzędu w zamkniętej kopercie z napisem „przetarg działka nr 47 w Wojborzu"

Uczestnikom, którzy nie wygrali przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż 3 dni od odwołania lub zamknięcia przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny sprzedaży. Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia aktu notarialnego nastąpi w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu. Nie przystąpienie bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej oznaczać będzie odstąpienie od zawarcia umowy i przepadek wadium na rzecz sprzedającego. Wójt Gminy zastrzega prawo do odwołania przetargu z ważnych przyczyn. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Kłodzko, pokój nr 412 lub telefonicznie, tel. (74) 647 41 40.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 49

Zawartosc tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe FlashStara strona BIP

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

Szczegółowe informacje

 

 bip

Atrakcje Gminy Kłodzko

wirtualnyspacerJoomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com