Zawartosc tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

 
Fotowoltaika - Grant

fotow

UWAGA!

 

 

Mapy

                mapy

 

                       

 

eealogo                      

 

 

 

 
 
 
  
 
  
 
   URZĄD GMINY KŁODZKO
   ul. Okrzei 8A
   57 - 300 Kłodzko
   powiat kłodzki
   województwo dolnośląskie

   Tel. (74) 647 41 00
   Fax (74) 647 41 03

   e-mail: ug@gmina.klodzko.pl
   www.gmina.klodzko.pl

   www.bip.ug-klodzko.dolnyslask.pl

 

   Godziny pracy:

   od poniedziałku do piątku w godz.: 7.30 - 15.30

  

   Kasa  Urzędu czynna:

   od poniedziałku do piątku w godz.:

   8.00 - 11.00 i 11.30 - 13.30
Fotowoltaika


Fotowoltaika w pigułce PDF Drukuj Email
Wpisany przez Justyna Bytnar   
środa, 10 stycznia 2018 02:47

Więcej…W ostatnim czasie temat ten cieszy się sporym zainteresowaniem wśród naszych mieszkańców, dlatego specjalnie dla Państwa Punkt Informacyjny, który działa w godzinach pracy Urzędu Gminy (pokój 408) będzie udzielał informacji aż do zakończenia konkursu (przypomnę: „Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej – mikroinstalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych na terenie wybranych gmin Dolnego Śląska”).

Poprawiony: środa, 10 stycznia 2018 13:02
Więcej…
 
Skonsultuj się z ekspertem PDF Drukuj Email
Wpisany przez Justyna Bytnar   
piątek, 05 stycznia 2018 01:48

Więcej…Jeśli jesteście Państwo zainteresowani mikroinstalacjami fotowoltaicznymi, to zapraszamy na indywidualne spotkania z ekspertami dotyczące projektu grantowego „Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej – mikroinstalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych na terenie wybranych gmin Dolnego Śląska”.

Konsultacje będą możliwe w dniach 8-9 stycznia 2018 r. w godzinach: 8 (poniedziałek) 10:00-19:30 oraz 9 (wtorek) 12:00-18:30 w Urzędzie Gminy Kłodzko, ul. Okrzei 8a.

Poprawiony: środa, 10 stycznia 2018 13:03
Więcej…
 
Spotkanie informacyjne - grant fotowoltaika PDF Drukuj Email
Wpisany przez Patrycja Pocion   
czwartek, 28 grudnia 2017 14:28

Więcej…Zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Kłodzko zainteresowanych montażem mikroinstalacji fotowoltaicznych z 85% dofinansowaniem na kolejne spotkanie informacyjne, które odbędzie się 3 stycznia o godz. 16.00 w auli Szkoły Podstawowej im. Wł. St. Reymonta przy ul. Traugutta 1a w Kłodzku.

Poprawiony: piątek, 29 grudnia 2017 09:27
Więcej…
 
Ogłoszenie o naborze wniosków PDF Drukuj Email
Wpisany przez Justyna Bytnar   
piątek, 01 grudnia 2017 13:44

Więcej…Ogłoszenie o naborze nr 1/2017 z dnia 01-12-2017 r.
Instytucja Ogłaszająca Konkurs: Oddział Terenowy Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość
w Świdnicy dalej zwana Grantodawcą
Projekt grantowy pn. „Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej – mikroinstalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych na terenie wybranych gmin Dolnego Śląska
nr RPDS.03.01.00-02-0021/17
Cała dokumentacja wraz z załącznikami dotycząca ogłoszenia o konkursie znajduje się na stronie
 
www.pv-projekt.pl oraz na stronach gmin partnerskich.

Poprawiony: niedziela, 10 grudnia 2017 19:40
Więcej…
 
Fotowoltaika - Grant dla mieszkańców PDF Drukuj Email
Wpisany przez Patrycja Pocion   
piątek, 10 listopada 2017 08:32

Więcej… Punkt informacyjny w Urzędzie Gminy Kłodzko,

Mirosław Jurewicz tel. 746474139, pok. 408 III p. w godz. 7.30 - 15.30

Informacje o projekcie na stronie: pv-projekt.pl

 

 Projekt grantowy pn. „Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej – mikroinstalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych na terenie wybranych gmin Dolnego Śląska” nr RPDS.03.01.00-02-0021/17 realizowany jest w ramachRegionalnego Programu OperacyjnegoWojewództwa Dolnośląskiego 2014-2020, oś priorytetowa 3Gospodarka niskoemisyjna, działanie 3.1Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych – konkursy horyzontalne,schemat 3.1.C.Projekty grantowe (zgodne z art. 35 i art. 36 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacjiprogramów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020),dotyczące produkcji energii elektrycznej i/lub cieplnej (wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/ przesyłowej) polegające na budowie (w tym zakup niezbędnych urządzeń)mikroinstalacji służących wytwarzaniu energii z OZE.

Liderem projektu jest OTS Wolna Przedsiębiorczość ze Świdnicy, a partnerami jest 14 gmin Dolnego Śląska: Gmina Miejska Bolesławiec, Gmina Miejska Dzierżoniów, Gmina Dzierżoniów, Gmina Katy Wrocławskie, Gmina Kłodzko, Gmina Kobierzyce, Gmina Krośnice, Gmina Lubin, Gmina Milicz, Gmina Pieszyce, Gmina Siechnice, Gmina Twardogóra, Gmina Żmigród oraz Gmina Żórawina.  

Maksymalny poziom dofinansowania grantów przyznawanych Grantobiorcom przez Grantodawcę wynosi do 85% z uwzględnieniem limitów pomocy dot. projektów objętych pomocą de minimis pomoc określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013).

Zgodnie z ww. rozporządzeniem:

Całkowita kwota pomocy de minimis przyznanej jednemu przedsiębiorstwu nie może przekroczyć 200 000 EUR w okresie trzech lat podatkowych.

Całkowita kwota pomocy de minimis przyznanej jednemu przedsiębiorstwu prowadzącemu działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarów nie może przekroczyć 100 000 EUR w okresie trzech lat podatkowych. Pomoc de minimis nie może zostać wykorzystana na nabycie pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego towarów.

Kwalifikowalność wydatków dla projektów współfinansowanych ze środków unijnych w ramach RPO WD określają przepisy unijne i krajowe, a w szczególności:

 1. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347/320 z 20.12.2013 r.);
 2. rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013);
 3. rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 488);
 4. ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 2017) wraz z aktami wykonawczymi;
 5. Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 zatwierdzony przez Komisję Europejską decyzją z dnia 18 grudnia 2014 r.
 6. zaakceptowany 16-09-2016 r. przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020
 7. wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020;
 8. Wytyczne Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 do realizacji projektów grantowych w ramach działania 3.1 Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020;
 9. załącznik nr 6 do SZOOP określający zasady kwalifikowalności wydatków w RPO WD;
 10. zasady obowiązujące podczas dokonywania zamówień przy realizacji projektu grantowego - „Wytyczne dotyczące wyboru wykonawcy”;
 11. podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji (dostępny na stronie internetowej DIP);
 12. wytyczne grantowe do działania 3.1;
 13. umowa o dofinansowanie realizacji projektu grantowego podpisana pomiędzy OTS oraz DIP;
 14. Umowa o powierzenie Grantu.

 

Ogłoszenie konkursu poprzedza etap przygotowawczy:

Krok 1.

INFORMACJE O PROJEKCIE

Znajdziesz je na stronie internetowej pv-projekt.pl lub stronie internetowej danej gminy.

Krok 2.

WSTĘPNA OCENA ZGODNOŚCI Z ZASADAMI PROJEKTU

Dokonasz jej w oparciu o listę podstawowych zagadnień oraz przy wsparciu pracownika Gminy w Punkcie Informacyjnym.

Krok 3.

WSTĘPNA OCENA TECHNICZNA

Pracownik Gminy pobierze informacje w celu umówienia eksperta ds. fotowoltaiki; wizyta dotyczy wstępnej oceny technicznej.

Krok 4.

Czekaj na kontakt (max. 3 dni) od eksperta ds. fotowoltaiki, który przeprowadzi wstępna wizję lokalną i ocenę uwarunkowań technicznych Twojego budynku jednorodzinnego.

Krok 5.

KONCEPCJA TECHNICZNA

 

Jeśli podstawowe warunki techniczne będą spełnione, zamów wykonanie Koncepcji Technicznej Twojego systemu PV.

Zachęcamy tych z Państwa, którzy nie mieli okazji być na spotkaniu informacyjnym, do pobrania ankiety w Punkcie Informacyjnym Urzędu Gminy lub ze strony pv-projekt.pl, a następnie wypełnienie, podpisanie i złożenie albo w Punkcie Informacyjnym w gminie, albo zeskanowanie (ew. zrobienie zdjęcia) i przesłanie na adres projektu: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Jeśli nie wypełniłeś ankiety, a chciałbyś umówić wizytę eksperta ds. fotowoltaiki:

 1. wejdź na stronę gminy,
 2. wybierz ekspertów 

- Andrzej Ochlik   Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

- Mariusz Tarnowski      Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
- Elżbieta Chodakowska    Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
- Amadeusz Czekalski   Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  


wyślij na jeden z wyżej podany adres maila o standardowej treści:

 

Jestem zainteresowany uzyskaniem wsparcia ze strony eksperta PV w zakresie ustalenia czy mój budynek jednorodzinny zapewnia wyjściowe warunki dla zastosowania technologii fotowoltaicznej. Proszę o kontakt w tej sprawie.

Jednocześnie wyrażam zgodę, na podstawie przepisu art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z dnia 13 czerwca 2016 r.), na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb ustalenia możliwości racjonalnego zastosowania technologii fotowoltaicznej w moim domostwie oraz procesu realizacji projektu: „Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej – mikroinstalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych na terenie wybranych gmin Dolnego Śląska

 

Po przesłaniu wiadomości, ekspert powinien odezwać się do Pana/Pani w terminie nie dłuższym niż 3 dni w celu ustalenia terminu wizyty. 

 

 

 

 

Poprawiony: czwartek, 30 listopada 2017 09:25
 


Zawartosc tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash bip

Rozlicz PIT
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki

s5 logo


Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com